Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.ptkp.pl

Polskie Towarzystwo kardiologii Prenatalnej (PTKP) jako właściciel strony internetowej www.ptkp.pl dba o ochronę prywatności jej użytkowników oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.ptkp.pl przetwarzane są przez PTKP wyłącznie w celach realizacji statutowych zadań.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania tych danych oraz ich usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do wycofania jej w każdym momencie.

Dane pacjentów są anonimowe i nie stanowią zbioru danych osobowych.

Dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

PTKP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika, którego dane te dotyczą.

Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Administratorem danych osobowych jest PTKP z siedzibą w Łodzi (90-001), przy ul. Rzgowskiej 281/289, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 716679, posiadającym numer NIP 7292723268 oraz numer REGON 369492164.

W PTKP nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych czuwa inspektor danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PTKP należy zwracać się  do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail:  iod@magnum2.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej.

Informujemy, że przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na stronie internetowej www.ptkp.pl PPCS stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć http://www.ptkp.pl/pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej www.ptkp.pl.

Strona internetowa zawiera odnośniki i linki do innych stron www. PTKP nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu www.ptkp.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail: iod@magnum2.pl.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ptkp.pl.