Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

KURS CERTYFIKOWANY DO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI PTGiP W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PRENATALNYCH 12-13.05.2023 r.
18 stycznia, 2023 / Autor wpisu: admin

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY :

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O K A R D I O L O G I I P R E N A T A L N E J

KIEROWNIK NAUKOWY :

P R O F . M A C I E J S Ł O D K I ,

P R O F . M A R I A R E S P O N D E K – L I B E R S K A ,

ORGANIZATOR TECHNICZNY :

D R A G N I E S Z K A Ż A L I Ń S K A ,

D R Ł U K A S Z S O K O Ł O W S K I ,

D R M A R E K B L I T E K ,

L E K . A L E K S A N D R A N O W A K O W S K A ,

D R O S K A R S Y L W E S T R Z A K ,

D R I W O N A S T R Z E L E C K A ,

ZAPROSZENI EKSPERCI :

P R O F . P R Z E M Y S Ł A W O S Z U K O W S K I ,

P R O F . P I O T R K A C Z M A R E K ,

P R O F . M A R I U S Z D U B I E L ,

D R W A L D E M A R K R Z E S Z O W S K I ,

MIEJSCE:

HOTEL AMBASADOR PREMIUM
UL. PŁK. J. KILIŃSKIEGO 145, ŁÓDŹ

ZAPISY (link)