Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

Cele statutowe Towarzystwa


1. Promocja zagadnień ochrony zdrowia, w tym w szczególności kardiologii prenatalnej wśród lekarzy w celu poprawy skuteczności i bezpieczeństwa terapii.
2. Upowszechnianie wiedzy o postępach w kardiologii prenatalnej wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.
3. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie kardiologii prenatalnej.
4. Współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia, w tym kadry medycznej, zwłaszcza lekarzy w zakresie kardiologii prenatalnej.
5. Promocja działań w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności w kardiologii prenatalnej.