Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGII PRENATALNEJ
– z dnia 05 stycznia 2018

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej (zwane dalej „Towarzystwem”).
  1.2. Towarzystwo działa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oaz niniejszego Statutu.
  1.3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 2. Siedziba, teren działalności Towarzystwa
  2.1. Siedzibą Towarzystwa jest Łódź.
  2.2 Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo może działać poza granicami kraju
  2.3 Towarzystwo ma prawo do używania odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
  2.4 Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji
  3.1 Celami statutowymi Towarzystwa są:
  3.1.1 promocja zagadnień ochrony zdrowia, w tym w szczególności kardiologii prenatalnej wśród lekarzy w celu poprawy skuteczności i bezpieczeństwa terapii;
  3.1.2 upowszechnianie wiedzy o postępach w kardiologii prenatalnej wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;
  3.1.3 inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie kardiologii prenatalnej;
  3.1.4 współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia, w tym kadry medycznej, zwłaszcza lekarzy w zakresie kardiologii prenatalnej.
  3.1.5. promocja działań w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności w kardiologii prenatalnej
  3.2 Dla osiągnięcia celów statutowych Towarzystwo:
  3.2.1 organizuje kongresy, konferencje, warsztaty, kursy oraz inne spotkania naukowe i dydaktyczne;
  3.2.2 uczestniczy w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkoleniach innych pracowników służby zdrowa;
  3.2.3 organizuje wykłady, szkolenia, projekcje oraz inicjuje i organizuje akcje charytatywne mające na celu zebranie środków finansowych na rzecz Towarzystwa i realizacji jego celów (wystawy, koncerty, pokazy, odczyty i inne przedsięwzięcia – dla zaznajomienia społeczeństwa z problematyką kardiologii prenatalnej);
  3.2.4 nadzoruje merytorycznie rejestry problemów kardiologicznych oraz proces akredytacji ośrodków i gabinetów w rejestrach prowadzonych przez Towarzystwo;
  3.2.5 promuje inicjatywy badawcze, naukowe, oświatowe,;
  3.2.6 podejmuje wszelkie inne działania i prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu kardiologii prenatalnej;
 4. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
  4.1 Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
  4.2 Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, która chce aktywnie włączyć się w realizację celów Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji i po wypełnieniu ankiety oraz uiszczeniu wpisowej opłaty członkowskiej w minimalnej wysokości 100 zł. Wysokość opławy wpisowej może zostać zmieniona uchwałą Walnego Zebrania Członków.
  4.3 Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla rozwoju kardiologii prenatalnej lub Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków honorowych Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
  4.4 Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która uznając cele Towarzystwa, zechce je wspierać materialnie, moralnie lub propagandowo. Osoby prawne reprezentowane są w Towarzystwie przez swój statutowy organ uprawniony do reprezentacji lub też przez osobę przez ten organ wyznaczoną i należycie umocowaną Członek wspierający Towarzystwa ma prawo zamieszczać w swoich dokumentach, wydawnictwach i innych materiałach informację o przynależności do Towarzystwa w zakresie określonym osobnym porozumieniem, zawartym z Zarządem Towarzystwa.
  4.5 Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków wspierających Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa.
  4.6 Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
  4.6.1 uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa;
  4.6.2 uczestniczenia w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo na warunkach określonych przez organizatora;
  4.6.3 czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
  4.6.4 zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności Towarzystwa.
  4.7 Członkowie honorowi Towarzystwa mają te same prawa, co członkowie zwyczajni Towarzystwa, za wyjątkiem uprawnień wymienionych w punkcie 4.6.3.
  4.8 Wszyscy członkowie Towarzystwa są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów Towarzystwa oraz do wspomagania realizacji celów statutowych Towarzystwa.
  4.9 Członkowie zwyczajni opłacają roczne składki w wysokości 100 zł na początku każdego roku kalendarzowego. Wysokość składki może zostać zmieniona uchwałą Walnego Zebrania Członków.
  4.10 Członkowie honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
  4.11 Członkowie wspierający Towarzystwa opłacają składki w wysokości i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między członkiem wspierającym a Towarzystwem reprezentowanym przez Zarząd Towarzystwa.
  4.12 Zarząd Towarzystwa skreśla z listy członków zwyczajnych:
  4.12.1 na ich pisemny wniosek;
  4.12.2 w razie śmierci członka;
  4.12.3 w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad dwa lata, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania członka Towarzystwa do uiszczenia zaległej kwoty;
  4.12.4 w razie wykluczenia członka z Towarzystwa
  4.13 Członek skreślony z powodu niezapłacenia składek może być przyjęty ponownie w poczet członków Towarzystwa na zasadach określonych Statutem po uregulowaniu zaległych składek.
  4.14 Członek może być wykluczony z Towarzystwa na wniosek jednego z członków Towarzystwa złożony Zarządowi Towarzystwa, za działanie na szkodę Towarzystwa. Po wysłuchaniu członka Towarzystwa, którego dotyczy wniosek, Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję w sprawie wykluczenia członka większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu Towarzystwa. Od powyższego postanowienia członek Towarzystwa, który ma być wykluczony, może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w terminie 2 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji Zarządu Towarzystwa.
  4.15 Zarząd Towarzystwa skreśla członka wspierającego Towarzystwa z listy członków Towarzystwa na jego pisemny wniosek, w przypadku utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną, a także w przypadku, gdy członek ten nie wypełnia zaciągniętych wobec Towarzystwa zobowiązań.
  4.16 Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa. Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek:
  4.16.1 złożenia pisemnej rezygnacji;
  4.16.2 śmierci;
  4.16.3 pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku działania na szkodę Stowarzyszenia, na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków;
  4.16.4 rozwiązania Stowarzyszenia.
 5. Władze Towarzystwa
  5.1 Władzami Towarzystwa są:
  5.1.1 Walne Zebranie Członków;
  5.1.2 Zarząd Towarzystwa;
  5.1.3 Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
  5.2 Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest społeczne i żaden z członków władz Towarzystwa nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa.
  5.3 Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata.
  5.4 Wybór wszystkich władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie. Za wybraną uważa się osobę, która uzyskała co najmniej 50% oddanych i ważnych głosów.
 6. Walne Zebranie Członków
  6.1 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
  6.2 Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne,
  6.3 O mającym się odbyć Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków Towarzystwa przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zwyczajnego Zebrania Członków. O wyborze miejsca Zebrania decyduje organ zwołujący Zebranie.
  6.4 W obradach Walnego Zebrania Członków uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Towarzystwa, zaś z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi Towarzystwa oraz zaproszeni goście.
  6.5 Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu Towarzystwa. Prezes Zarządu Towarzystwa kieruje ponadto wyborem Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na Zebraniu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
  6.6 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
  6.6.1 dokonywanie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania członków;
  6.6.2 przyjmowanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków;
  6.6.3 rozpatrywanie i zatwierdzanie: sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
  6.6.4 decydowanie o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa oraz członkom Komisji Rewizyjnej,
  6.6.5 ustalanie liczby członków Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Towarzystwa i członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej;
  6.6.6 nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa;
  6.6.7 ustalanie wysokości składki członkowskiej;
  6.6.8 uchwalanie zmian statutu,
  6.6.9 podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez Zarząd Towarzystwa;
  6.6.10 rozpatrywanie odwołań w sprawach wykreślenia członków z listy członków Towarzystwa,
  6.6.11 rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków Towarzystwa.
  6.7 Wnioski zgłoszone przez członków Towarzystwa do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków powinny być przekazane Zarządowi Towarzystwa przynajmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków i podpisane przez co najmniej 5 członków Towarzystwa. Wyjątek stanowią wnioski o zmianę Statutu Towarzystwa, które muszą być zgłoszone co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Towarzystwa i muszą być podpisane przez przynajmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa.
  6.8 Walne Zebranie Członków władne jest podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa (quorum). W razie braku quorum Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Towarzystwa.
  6.9 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany niniejszego Statutu oraz rozwiązania Towarzystwa, które to uchwały wymagają większości głosów określonej w punkcie 15.2.
  6.10 Przebieg Walnego Zebrania Członków jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Członków.
  6.11 Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa mogą zapadać także w trybie obiegowym, korespondencyjnie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  6.12 Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
  5.12.1 z własnej inicjatywy;
  6.12.2 na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, w tym także w przypadku, którym mowa w punkcie 7.3;
  6.12.3 na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, zgłoszony na piśmie Zarządowi Towarzystwa,
  6.13 W przypadkach wymienionych w punktach 6.12.2 i 6.21.3 Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które powinno odbyć się w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków sprawy określonej we wniosku.
 7. Zarząd Towarzystwa
  7.1 Zarząd Towarzystwa składa się z 4-8 osób. Liczbę członków Zarządu Towarzystwa ustala Walne Zebranie Członków.
  7.2 W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą:
  7.2.1 Prezes;
  7.2.2 Wiceprezes;
  7.2.3 Sekretarz;
  7.2.4. Skarbnik;
  7.2.5 do 4 Członków Zarządu.
  7.3 Odwołanie, rezygnacja lub śmierć członka Zarządu Towarzystwa (oprócz Prezesa) w trakcie trwania kadencji, skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Komisja Rewizyjna Towarzystwa w terminie dwóch tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym spotkaniu Towarzystwa, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ich zarządzenie przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa.
  7.4 Niezależnie od postanowień punktu 7.3 w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Towarzystwa przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego zgromadzenia Towarzystwa. Liczba osób powołanych w trybie przewidzianym niniejszym punktem nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu Towarzystwa pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.
  7.5 Niezależnie od postanowień punktu 7.3 i 7.4, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci lub niemożności sprawowania funkcji Prezesa w trakcie trwania kadencji Zarządu Towarzystwa, pozostałym członkom Zarządu Towarzystwa przysługuje prawo powierzenia pełnienia funkcji Prezesa osobom spośród dotychczasowych członków Zarządu Towarzystwa, na okres do najbliższego zgromadzenia Towarzystwa.
  7.6 Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem postanowień punktów 7.4 i 7.5, wybiera Prezesa i pozostałych członków Zarządu. Kandydatury na Prezesa i pozostałych członków Zarządu Towarzystwa mogą zgłaszać Zarząd Towarzystwa, a także członkowie Towarzystwa uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków wybierającym Prezesa i członków Zarządu Towarzystwa.
  7.7 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku
  7.8 Kadencja wspólna członków Zarządu Towarzystwa trwa cztery lata.
  7.9 Członek Zarządu Towarzystwa może zostać ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji przez kolejne kadencje.
  7.10 Zarząd Towarzystwa:
  7.10.1 kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za realizację jego celów statutowych,
  7.10.2 reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa.
  7.10.3 tworzy i likwiduje oddziały, sekcje naukowe i inne jednostki Towarzystwa oraz uchwala ich regulaminy organizacyjne określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania:, organy i ich kompetencje;
  7.10.4 zatwierdza skład Komisji Towarzystwa na wniosek przewodniczących tychże Komisji;
  7.10.5 sporządza sprawozdania z działalności Towarzystwa i planuje działalność naukową na następny okres;
  7.10.6 powołuje przewodniczących. komitetów organizacyjnych kongresów, konferencji i innych spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo;
  7.10.7 proponuje czas, miejsce i tematykę kongresów i konferencji;
  7.10.8 podejmuje decyzje w sprawie wykluczenia członków z Towarzystwa;
  7.10.9 przyznaje nagrody naukowe Towarzystwa;
  7.11 Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Towarzystwa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Towarzystwa.
  7.12 W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub inny upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
  7.13 Protokoły posiedzeń Zarządu Towarzystwa podpisuje Prezes i Sekretarz. Do protokołu posiedzeń Zarządu Towarzystwa dołącza się listę obecności członków Zarządu Towarzystwa.
  7.14 Uchwały Zarządu Towarzystwa mogą zapadać także w trybie obiegowym, korespondencyjnie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  7.15 Prezes Zarządu Towarzystwa:
  7.15.1 otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Zarządu Towarzystwa oraz otwiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
  7.15.2 zaprasza na posiedzenia Zarządu Towarzystwa innych członków Towarzystwa z głosem doradczym oraz osoby spoza Towarzystwa których obecność uzna za pożądaną dla Towarzystwa.
  7.16 Sekretarz:
  7.16.1 prowadzi archiwum i spis członków Towarzystwa;
  7.16.2 dba o prawidłowość przebiegu posiedzeń Zarządu Towarzystwa, w tym zwłaszcza głosowań i archiwizację ich wyników;
  7.16.3 sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Towarzystwa.
  7.17 Skarbnik:
  7.17.1 zarządza finansami Towarzystwa;
  7.17.2 przyjmuje, przechowuje i wypłaca środki pieniężne Towarzystwa, zgodnie z dyspozycją Zarządu Towarzystwa;
  7.17.3 jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym za terminowe przygotowanie sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz innych sprawozdań i raportów wymaganych prawem obejmujących dane finansowe Towarzystwa.
 8. Komisja Rewizyjna Towarzystwa
  8.1 Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego jego zastępcę i sekretarza. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ustala Walne Zebranie Towarzystwa. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa jest stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, w tym również dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Komisja Rewizyjna Towarzystwa odbywa posiedzenia i przynajmniej jeden raz do roku, Komisja Rewizyjna Towarzystwa po dokonaniu oceny działalności, statutowej (merytorycznej) i finansowej Towarzystwa przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wnioski, w tym między innymi w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Towarzystwa absolutorium.
  8.2 Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa powoływani są na okres wspólnej kadencji Zarządu Towarzystwa, 3 lat z możliwością ponownego wybrania na okres kolejnych kadencji.
  8.3 Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków.
  8.4 Uchwały Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 50%, członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą zapadać także w trybie obiegowym, korespondencyjnie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  8.5 Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:
  8.5.1 nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu i w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  8.3.2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  8.6 Odwołanie, rezygnacja i śmierć członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Powinny odbyć się na najbliższym Zebraniu Członków Towarzystwa, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich zarządzenie
  8.7 Niezależnie od postanowień punktu 8.6, w przypadku odwołania, rezygnacji śmierci członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego zgromadzenia Towarzystwa.
  8.8 Liczba osób powołanych w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trybie punktów 8.7, i nie może przekraczać łącznie 1/2 składu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa pochodzących z wyboru na zasadach ogólnych.
 9. Wyróżnienia, nagrody i certyfikaty
  9.1 Towarzystwo może ustalić wyróżnienia i nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów statutowych Towarzystwa lub dla samego Towarzystwa.
  9.2 Najwyższym wyróżnieniem, które może nadać Towarzystwo jest godność Członka Honorowego Towarzystwa.
  9.3 Towarzystwo może przyznać także inne wyróżnienia oraz nagrody pieniężne.
  9.4 Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Towarzystwa.
  9.5 Towarzystwo przyznaje Certyfikaty Badania Serca Podstawowego oraz Badania Serca Specjalistycznego.
 10. Majątek Towarzystwa
  10.1 Fundusze Towarzystwa tworzy się:
  10.1.1 ze składek członkowskich;
  10.1.2 z dotacji i darowizn, subwencji oraz grantów (w tym środków unijnych)
  10.1.3. z dochodów z majątku Stowarzyszenia.
  10.2 Czysty zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym przez Towarzystwo przeznacza się wyłącznie na realizację celów Statutowych Towarzystwa.
 11. Postanowienia końcowe
  11.1 Towarzystwo nie może:
  11.1.1 udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie):
  11.1.2 przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach:
  11.1.3 wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;
  11.1.4 dokonywać zakupu na preferencyjnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
  11.2 Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych.
  11.3 W przypadku rozwiązania się Towarzystwa ostatnie Walne Zebranie Członków określi – w drodze uchwały – przeznaczenie i podział majątku na cele związane ze zwalczaniem prenatalnych problemów kardiologicznych oraz powoła Komisję Likwidacyjną i wyznaczy jej Przewodniczącego.